پمپ اشنایدر

در جت پرینترهای جوهر افشان اشنایدر قطعه ای بسیار مهم بنام پمپ فشار وجود دارد.

پمپ فشار باعث فشار جوهر در مسیر هیدرولیک تا پاشش جوهر روی محصول می گردد. باید توجه داشت که این پمپ ها 40 درصد قیمت دستگاه را تشکیل می دهند. کوچکترین مشکل در داغ شدن پمپ فشار باید سریعا رفع گردد

موقعیت حدودی قطعه در دستگاه   ( بر روی  +  بروید تا موقعیت حدودی قطعه را ببینید )

پمپ اشنایدر