فیلتر اصلی اشنایدر

در جت پرینترهای جوهر افشان اشنایدر چند فیلتر اساسی و مهم بکار رفته است . فیلتر اصلی از اساسی ترین و مهم ترین فیلترهای موجود در دستگاه است که باید پس از مدت یکسال یا 5000 ساعت کارکرد تعویض گردد . 
عدم تعویض به موقع فیلتر اصلی میتواند باعث نشت جوهر و ترکیدن فیلتر اصلی و ایجاد خسارتهای بسیار زیادی به دستگاه گردد .

موقعیت حدودی قطعه در دستگاه   ( بر روی  +  بروید تا موقعیت حدودی قطعه را ببینید )

فیلتر اصلی